84 poster,  4 ενότητες,  362 συγγραφείς,  122 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ 28
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Board 2 / Thu 9:15, 11 Dec 2014

Primary tabs

Βαθμολογία

No votes yet

Στατιστικά

682 reads

Γηριατρικοί Ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα υπό Βιολογική Θεραπεία: Δεδομένα από το Ελληνικό Αρχείο Βιολογικών Θεραπείων

Ειρήνη Φλουρή1, Θεοδώρα Μαρκατσέλη2, Ιωάννης Παπαδόπουλος3, Κυριακή Μποκή4, Φωτεινή Σκοπούλη5, Δημήτριος Ζησόπουλος6, Λουκάς Σέττας6, Δημήτριος Καρράς 7, Δημήτριος Τ. Μπούμπας1,8, Αλέξανδρος Δρόσος2,  Φλωρεντία Κανακούδη9, Pierre Geborek10, Πρόδρομος Σιδηρόπουλος1

 1 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 2Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 3Ρευματολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 4Ρευματολογική Κλινική Σισμανόγλειου ΓΝΑ, 5Ρευματολογική Κλινική Ευρωκλινικής Αθηνών, 6Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 7Ρευματολογική Κλινική ΝΜΙΤΣ, 8Παθολογική Κλινική «Αττικόν» ΠΓΝΑ, 9Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκράτειου ΓΝ Θεσσαλονίκης, 10Dpt of Clinical Sciences, Section of Rheumatology, Lund University, Sweden

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια χρόνια αυτοφλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει 0,5-1% του πληθυσμού, με μέσο όρο εμφάνισης τα 55 έτη. Στο ένα τρίτων των ασθενών η ΡΑ εμφανίζεται μετά τα 60 έτη, ενώ ο επιπολασμός της αυξάνει με την ηλικία έως την 8η δεκαετία. Οι βιολογικοί παράγοντες (αναστολείς του TNFa [anti-TNFa] και μη-antiTNFa [ΜΤΑ]) χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ανθεκτικής στα συμβατικά DMARDs ΡΑ. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους όμως στους γηριατρικούς (≥65 ετών) ασθενείς (ΓΑ), οι οποίοι έχουν αυξημένη συννοσηρότητα, μεγαλύτερη εκπτωση λειτουργικότητας και επιπλέον συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στις κλινικές μελέτες δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. 

ΣΚΟΠΟΣ

      Να προσδιοριστεί στην καθημερινή κλινική πράξη η αποτελεσματικότητα, το ποσοστό διακοπών  και η ασφάλεια των βιολογικών παραγόντων σε ΓΑ συγκριτικά με νεώτερους (<65 ετών) ασθενείς (ΝΕΑ).

ΜΕΘΟΔΟΣ

  Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα του Ελληνικού Αρχείου Βιολογικών Θεραπειών. Στο Αρχείο εισάγονται προοπτικά δεδομένα ρευματολογικών ασθενών υπό βιολογικές θεραπείες από 8 κέντρα στην Ελλάδα. Η καταγραφή και ανάλυση γίνονται βάσει του πρωτοκόλλου του South Swedish Arthritis Treatment Group (SSATG). Η αποτελεσματικότητα των θεραπειών εκτιμήθηκε με βάση τα κριτήρια της EULAR.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέχρι τον Ιούνιο 2014 είχαν καταγραφεί στο Αρχείο 2277 ασθενείς με ΡΑ (ΓΑ: 741, και ΝΕΑ: 1536). Τα δημογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα ενεργότητας κατά την έναρξη περιγράφονται στους Πίνακες 1 και 2.

Διακοπές θεραπείας:

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (6774 patient/years), 360 (48,6%) ΓΑ και 773 ΝΕΑ (50,3%) σταμάτησαν τη θεραπεία (p=0.5). Συγκρίσιμα ήταν τα αίτια διακοπής στο σύνολο και ανά βιολογικό παράγοντα  (Σχήμα 1 και Πίνακας 3).

Αποτελεσματικότητα:

Στα 2 πρώτα χρόνια, η καλή και μέτρια κλινική απάντηση κατά EULAR ήταν συγκρίσιμη, όμως η βελτίωση της λειτουργικότητας (ΔHAQ), ήταν μεγαλύτερη στους ΝΕΑ (p < 0.03 για τα χρονικά σημεία 6, 18, 24 μήνες) (Σχήμα 3). Στο Σχήμα 2 φαίνεται η μέση μείωση του δείκτη DAS28 για τις 2 ομάδες. Μόνο στην υποομάδα των ασθενών που λάμβαναν την 1η βιολογική θεραπεία, η καλή κατά EULAR απάντηση ήταν συχνότερη στους ΝΕΑ σε όλα τα χρονικά σημεία (p≤ 0.01)  (Σχήμα 4). Στο σύνολο όμως των ασθενών  και ανεξάρτητα άπό τον αριθμό των προηγηθέντων βιολογικών θεραπειών, οι ΝΕΑ επιτύγχαναν σε μεγαλύτερο ποσοστό χαμηλή ενεργότητα νόσου (DAS28<3.1) και είχαν συχνότερα ύφεση (DAS28<2.6) από τους ΓΕΑ στους 6, 12, 18 και 24 μήνες θεραπείας (Σχήμα 5, p<0.05 για όλα τα χρονικά σημεία).

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Αναφέρθηκαν συνολικά 548 σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα, που καταγράφηκαν σε μέσο (IQR) χρόνο 1,5 (2,6) έτη  και ήταν σημαντικά  συχνότερα στους γηριατρικούς ασθενείς.Ειδικότερα, οι σοβαρές λοιμώξεις ήταν υπερδιπλάσιες στους ΓΑ, ενώ επίσης συγκριτικά συχνότερα ήταν τα στεφανιαία επεισόδια. Οι κακοήθειες εμφανίζονται συγκρίσιμες σε συχνότητα εκτός από τους καρκίνους του δέρματος (Πίνακας 4).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι γηριατρικοί ασθενείς που ξεκινούν αγωγή με βιολογικό παράγοντα έχουν ενεργότερη νόσο και εμφανίζουν παρόμοια παραμονή στην αγωγή, αλλά λιγότερο συχνά μείζονες απαντήσεις. Τέλος, παρουσιάζουν συγκριτικά αυξημένη επίπτωση σοβαρών συμβαμάτων - κυρίως λοιμώξεων – σε σχέση με τους νεώτερους, για τις οποίες χρειάζεται αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.