84 poster,  4 ενότητες,  362 συγγραφείς,  122 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, Κρήτη