76 poster,  9 ενότητες,  430 συγγραφείς,  112 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

P3
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΜΠΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (ΜΕΛΕΤΗ FRESH – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ).
Board Board 1 / Thu 15:05, 07 May 2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

886 εμφανίσεις

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΜΠΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (ΜΕΛΕΤΗ FRESH – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ).

Κ. Μιμίδης1, Ι. Κετίκογλου2 Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή3, Κ. Καλίγερος4, Ι. Ελευσινιώτης5, Ν. Αντωνακόπουλος6

1. Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 2. Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3. Β΄ Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4. Γ΄ Παθολογική Κλινική Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, 5. Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 6. Ιατρικό Τμήμα Novartis Hellas.

 

Εισαγωγή

Η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας τόσο στην έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπεία της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) είναι ιδιαίτερης σημασίας και προτείνεται σε όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Πρόσφατες κλινικές μελέτες έχουν δείξει δυνητικό όφελος της θεραπείας με Τελμπιβουδίνη (LdT) όσον αφορά στη νεφρική λειτουργία, πέραν της αντι-ιϊκής της δράσης στον HBV.

 

Σκοπός

Να αναλυθεί η μεταβολή της νεφρικής λειτουργίας κατά τη θεραπεία με Τελμπιβουδίνη σε ασθενείς με ενεργό ΧΗΒ στην καθημερινή κλινική πράξη στον Ελληνικό πληθυσμό.

 

Υλικό και Μέθοδοι

  90 πρωτοδιαγνωσμένοι HBeAg θετικοί και αρνητικοί ασθενείς με ενεργό ΧΗΒ συμμετείχαν στην πολυκεντρική μη-παρεμβατική μελέτη FRESH (CLDT600AGR01) και έλαβαν μονοθεραπεία με Τελμπιβουδίνη επί 2 έτη.

Η νεφρική λειτουργία παρακολουθήθηκε με την εκτίμηση της κρεατινίνης ορού και της υπολογιζόμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR) με τις μεθόδους Cockroft-Gault, MDRD4, CKD-EPI, στα χρονικά σημεία: έναρξη θεραπείας, μήνες 6, 12 και 24.

Εφαρμόστηκε mixed-model regression ανάλυση για τις παραπάνω παραμέτρους και το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05.

Α. Σύνολο ασθενών (n=90)

Μετά 2 έτη μονοθεραπείας με Τελμπιβουδίνη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της κρεατινίνη ορού ως προς την τιμή αναφοράς (β=-0,02, SE=0,01, p=0,027)

Στατιστικά σημαντική βελτίωση (αύξηση) της υπολογιζόμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR) παρατηρήθηκε μετά 2 έτη θεραπείας με Τελμπιβουδίνη, με όλες τις μεθόδους που αυτή προσδιορίσθηκε :

  • Cockcroft-Gault (β=2,35, SE=0,85, p=0,006)
  • MDRD4 (β=2,45, SE=0,88, p=0,005)
  • CKD-EPI (β=1,32, SE=0,59, p=0,024)

 

Β. Ασθενείς ηλικίας > 50 ετών (n=27)

  • Η εκτίμηση της μεταβολής της νεφρικής λειτουργίας έγινε και στην υποομάδα των ασθενών με ηλικία > 50 ετών κατά την είσοδό τους στην μελέτη, ως ομάδα με συχνότερες συννοσηρότητες και υψηλότερου κινδύνου για έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
  • Μετά 2 έτη μονοθεραπείας με Τελμπιβουδίνη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της κρεατινίνη ορού ως προς την τιμή αναφοράς (β=-0,02, SE=0,009, p=0,021)

 

Στατιστικά σημαντική βελτίωση (αύξηση) της υπολογιζόμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR) μετά 2 έτη θεραπείας με Τελμπιβουδίνη, παρατηρήθηκε και στην υποομάδα των ασθενών  >50 ετών:

  • Cockcroft-Gault (β=3,05, SE=1,30, p=0,02)
  • MDRD4 (β=3,06, SE=1,30, p=0,019)
  • CKD-EPI (β=1,92, SE=0,88, p=0,029).

 

Συζήτηση

Τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα αντιπροσωπεύουν την ευρέως διαδεδομένη πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με ενεργό Χρόνια Ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

Σε τουλάχιστον 7 διαφορετικές μελέτες άνω των 2500 ασθενών, η θεραπεία με Τελμπιβουδίνη έχει συσχετισθεί με σταθερή αύξηση της εκτιμώμενης σπειραματικής διήθησης, σε χρονικά διαστήματα θεραπείας από 1 έως 6 έτη. Ο υποκείμενος μηχανισμός δεν έχει διευκρινισθεί και είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη στον Ελληνικό πληθυσμό σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης, που επιβεβαιώνει το εύρημα της βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας μετά 2 έτη θεραπείας με Τελμπιβουδίνη, τόσο ως προς την κρεατινίνη ορού όσο και ως προς την eGFR. Το όφελος εμφανίζεται και στην ομάδα των ασθενών >50 ετών.

Τα διαθέσιμα δεδομένα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ως θεραπευτική επιλογή την Τελμπιβουδίνη, σε ασθενείς με χαμηλό HBV ιικό φορτίο και εγκατεστημένη νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη θεραπείας.

 

Συμπεράσματα

    Οι ασθενείς με ΧΗΒ οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Τελμπιβουδίνη στην καθημερινή κλινική πράξη, μπορεί να έχουν το επιπρόσθετο όφελος της βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με τη στατιστικά σημαντική βελτίωση της κρεατινίνης ορού και της εκτιμώμενης σπειραματικής διήθησης, μετά 2 έτη θεραπείας.

   Το συγκεκριμένο νεφροπροστατευτικό αποτέλεσμα της Τελμπιβουδίνης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην υποομάδα των ασθενών >50 ετών, οι οποίοι είναι αυξημένου κινδύνου για έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Wang Y, Thongsawat S, Gane EJ, et al. Efficacy and safety of continuous 4-year telbivudine treatment in patients with chronic hepatitis B. J Viral Hepat. 2013 Apr;20(4):e37-46

2. Gane E, Amarapurkar D, Chen Y-C, et al. Telbivudine (LdT) treatment effect on Glomerular Filtration Rate (GFR) in Chronic Hepatitis B (CHB) patients with potential risks of renal dysfunction. Journal of Hepatology 2012; 56 (Suppl 2): S200-2012

3. Amarapurkar DN, Patel N. Increased eGFR with telbivudine in combination therapy of chronic hepatitis B infection. Indian J Gastroenterol. 2014; 33(1):89-91

4. Mimidis K, Ketikoglou DI, Raptopoulou-Gigi M, et al. Renal function during 2 years treatment with telbivudine I real-life clinical practice (CLDT600AGR01). Abstract presented at EASL monothematic congress, Athens, 2014

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων